سکوت تلخ

تو مپندار كه خاموشي من ، هست برهان فراموشي من

مرداد 90
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
خرداد 88
11 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
4 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
6 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
6 پست
اسفند 84
3 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
6 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
11 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
11 پست