«مردم باید از خود دفاع کنند ؛ اما نباید قربانی شوند.
مردم نباید به خود اجازه دهند که درهم شکنند یا از میان برداشته شوند.
مردم نباید به خود اجازه دهند که تحقیر شوند...»

سالوادور آلنده

/ 0 نظر / 12 بازدید