تا كي پاييز را
به اميد يافتن تو
ببويـم
به من بگو آخر
               بر كدامين درخت تـنومند
                          حك شده اي؟
   

/ 1 نظر / 2 بازدید
Aref

پری خوب می نويسی همه شعرات زيبا و خواندنی هستند ولی تو را به خدا زياد فکر نکن