چكاوك

مي توان رشته ي اين چنگ گسست.
مي توان كاسه ي آن تار شكست.
مي توان فرمان داد:
         _«هاي!
                 اي طبل گران،
                               زين پس خاموش بمان!»
به چكاوك اما
نتوان گفت: مخوان!

                    فريدون مشيري

/ 1 نظر / 2 بازدید